< METODA IC 
IC pro vědu a výzkum

Zrychlená doba klade nároky nejen na vedoucí role manažerského typu a celý ekonomický sektor, stranou nezůstávají ani pracovníci ve výzkumu či v akademické oblasti.

Vedle tradičních rolí se objevují role nové, kdy výzkumní pracovníci vedle výzkumu, studia nových poznatků nebo publikací konkrétních výsledků výzkumu přednáší a vedou své studijní skupiny na vysokých školách a v jiných akademických institucích a vedle toho se věnují také náročným administrativním úkolům spojeným se zpracováním grantů, vyhledávání grantových příležitostí pro vědu a výzkum či vedení výzkumných týmů a celých výzkumných ústavů.

Náročnost výzkumu spojená s v mnoha případech obdobně náročnou učební povinností však dnes mnohdy vede k tomu, že tyto důležité oblasti fungování efektivních institucí stojí poněkud stranou a často se vše dohání na poslední chvíli. Z pochopitelných důvodů se výzkumným pracovníkům nedostává času.

Z výzkumů realizovaných v uplynulém desetiletí navíc vyplývá, že zvýšené nároky kladené na akademické pracovníky vedou k zvýšení stresu, napětí a osobního diskomfortu. Ze zjištění dále vyplývá, že mnozí akademičtí pracovníci vykazují projevy některé z fází burnout-syndromů.

V průběhu uplynulých desetiletí mnoho seminářů, workshopů a dalších konferencí věnovalo pozornost zejména šíření nových poznatků vědních oborů a v oblastech poznání. Minimum času se tyto nabízené aktivity věnovaly osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků a výzkumných týmů.

Chce-li dnes člověk uspět ve svém oboru a současně nevyhořet, musí se mimo jiné naučit efektivně zvládat svůj čas.

Metoda IC ukazuje, že hlavním nepřítelem člověka není nedostatek času, nýbrž jeho neefektivní využívání. IC představuje základní kroky, které pomohou člověku efektivně zorganizovat práci do smysluplných celků-projektů a činností a získat kontrolu nad všemi úkoly. IC ukazuje, jak si k projektům a činnostem efektivně nastavit připomínky a jak svůj systém udržovat stále aktuální.

Ucelení postupů při organizaci času a úkolů navíc povede k zefektivnění práce výzkumných týmů. Jednotlivé kroky metody IC lze totiž účelně použit od zpracování výzkumných projektů, při přípravě vědeckých symposií, konferencí až po vedení porad výzkumných týmů.

V rámci semináře se vedle metody IC účastníci seznámí s nástroji, které jim usnadní práci také v digitálním světě. Nedílnou součástí získají účastníci semináře také příležitost k neformální výměně zkušeností během debat o přestávkách.

Obsah semináře:

• Návod, jak si zorganizovat každodenní záležitosti.
• 4 kroky pro zvládnutí každodenních úkolů.
• Plánování projektů – vize, cíle, činnosti.
• Nástroje na vedení osobního systému.
• Rady pro zvýšení osobní produktivity.

Po stručném představení systému budou účastníci semináře pracovat se svými vlastními úkoly. Lektor je během semináře provede postupně kroky od zaznamenání všech podnětů, čemu by se mohli věnovat, přes jejich uspořádání do systému, definování konkrétních činností a projektů, stanovení cílů a vizí projektů až po konkrétní kroky vhodné pro zhodnocení a aktualizaci systému.

Zavedení metody IC tedy přinese benefit nejen jednotlivcům, ale i institucím. IC pomůže řadovým výzkumným pracovníkům i vedoucím výzkumných týmů nastavit si optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v životě dělají nebo chtějí dělat. Díky tomu získají prostor věnovat se nejen požadovaným úkolům, ale především tomu nejdůležitějšímu - posouvání hranic lidského poznání, zvýšení konkurenceschopnosti vlastní i instituce na národní a mezinárodní úrovni a vytváření dalších příležitostí pro vědecký i ekonomický rozvoj země.

V případě zájmu o seminář nás prosím kontaktujte.